Công ty tổ chức TEAMBUILDING

Vietfriend luôn sáng tạo từng chương trình riêng biệt, mang đậm bản sắc văn hóa và đặc trưng của từng doanh nghiệp. Các chương trình teambuilding tập trung vào kỹ năng làm việc nhóm, khơi dậy tiềm năng sẵn có trong mỗi thành viên để hun đúc tinh thần đam mê trong công việc. Chúng tôi đặt trọng tâm vào: "tình cảm của bạn dành cho mỗi công việc" chứ không phải "số lượng công việc bạn đã làm".

Our teambuilding activities are different from others - They are highlight specific culture for each enterprise/company. We focus on team work skills so that they can be back their work with more creative, more energy, more spirit. We focus on the quality of work, not the quantity of work.

Chương trình đã tổ chức

Facebook Call now Messenger